SIMPLE PLEASURES: Park , Baridhara lake, Dhaka 2009

Park , Baridhara lake, Dhaka 2009
Park , Baridhara lake, Dhaka 2009